eye.com
0711-3898818

电话咨询

初访爱尔
2021-05-21

                 时间都去哪儿了                  还没好好感受年轻就老了                 生儿养女一辈子                 满脑子都是孩子哭了笑了       ……
2021-05-21

白内障导致的视觉不清晰,不治疗会瞎吗? “看远越来越雾,但是看小字又好像清楚一些了,换副眼镜应该就能解决。”生活中,有不少中老年朋友会有这样的想法……
2021-05-21

    在临床中,眼科医生经常碰到这样一种情况:白内障手术做完后,又看不清了,是不是手术失败了?因此责怪上医生,认为医生技术不行——医生真是冤啊……